PoleconeFirmy.pl - Twój katalog dobrych firm
PolecaneFirmy.pl

Polecamy:

RODO oraz dane osobowe Właściciel portalu firma Mar-Gre Konrad Hajzler z siedzibą w Makowie, 26-640 Skaryszew nie wykorzystuje danych w celach innych niż pomiar ilości odwiedzin oraz zachowań na stronie oraz w celach niezbędnych do wytworzenia reklamy z zamówienia klienta. Użytkownik ma pełne prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania całkowitego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Właściciel firma Mar-Gre Konrad Hajzler nie będzie udostępniał danych osobom trzecim oraz innym firmom, oprócz formy reklamy zamówionej przez klienta. Użytkownik może swobodnie usunąć dane oraz blokować dostęp narzędzia do nich poprzez wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Prezentowane dane firm i działalności są uzyskane na podstawie umowy o emisję reklamy i jedynie w tym zakresie prezentowane. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do modyfikacji, usunięcia bądź poprawienia podanych danych. Wszelkie informacje prosimy kierować na adres e-mail: biuro@poleconefirmy.pl

§ 1. DEFINICJE


Regulamin – regulamin Serwisu internetowego www.poleconefirmy.pl i innych w posiadaniu Administratora
Serwis - zorganizowana internetowa platforma informatyczno-informacyjna utworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom oraz Reklamodawcom zamieszczanie reklam,i informacji, a także korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym www.poleconefirmy.pl lub innym wskazanym przez Administratora; Administrator – właściciel Serwisu firma Mar-gre z siedzibą w Makowie, NIP:525-233-71-38
Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług Serwisu;
Reklamodawca – przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, zawierający Umowę z Administratorem w celu zamieszczenia reklamy w Serwisie;
Reklama – każda forma przekazu/informacji w zakresie zależnym od zamówienia złożonego przez Reklamodawcę, w szczególności przybliżająca specyfikę działalności gospodarczej Reklamodawcy, przedstawiająca promocje sprzedaży lub inne formy korzystania z oferowanych przez Reklamodawcę towarów lub usług, w formie wizytówki, przekierowania, baneru, boksu, linka itp;
Materiały – informacje w postaci słownej lub tekstowej, w tym plików elektronicznych, dokumentów  przekazanych przez Reklamodawcę na podstawie Umowy Administratorowi w celu ich umieszczenia w Serwisie, w szczególności zawierających dane identyfikujące Reklamodawcę, jego logo, znaki towarowe Reklamodawcy;
Usługa – usługa reklamowa polegająca na odpłatnym umieszczaniu w Serwisie informacji gospodarczych/Reklamy dotyczących Reklamodawcy w zakresie wynikającym z Umowy;
Umowa – odpłatna umowa o świadczenie usług reklamowych przez Administratora na rzecz Reklamodawcy, zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (rejestrowana), w szczególności obejmująca telefoniczne zamówienie emisji reklamy/kampanii reklamowej na Serwisie, uwzględniająca uzgodnienia w zakresie treści, ceny, rozmiaru oraz obszaru Reklamy, chyba że strony Umowy postanowią inaczej;


§ 2. ZAKRES REGULAMINU

 • Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Administratora oraz warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Reklamodawców.
 • Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz Reklamodawców.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom i Reklamodawcom przysługuje wyłącznie prawo korzystania z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 3. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 • Na podstawie zawartej Umowy Administrator w ramach świadczenia Usług zapewnia Reklamodawcy umieszczenie oraz emisję w Serwisie, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie Reklamy firmy Reklamodawcy zgodnej z przekazanymi Materiałami;
 • Niezależnie od postanowień wskazanych w ust. 1 powyżej, w ramach Serwisu Administrator oferuje Użytkownikom i Reklamodawcom możliwość bezpłatnego korzystania z wyszukiwarki Serwisu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji Reklamy, ogłoszenia, lub komentarza bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest ona sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego albo narusza prawa osób trzecich, a także jej treść lub forma jest sprzeczna z charakterem programowym lub interesem Serwisu.

§ 4. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 • Umowa zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, kontaktu telefonicznego.
 • Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług na warunkach określonych w Umowie zawieranej, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Reklamodawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy oraz Regulaminu, w szczególności do terminowego uiszczania opłat za Usługi.
 • Umowa zawierana jest na czas określony.
 • W przypadku zaistnienia sporu powstałego w związku z realizacją Umowy bądź jej wykonaniem, ważnością lub skutecznością, Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać go na drodze prowadzonych w dobrej wierze negocjacji.

§ 5. POZOSTAŁE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 • Reklamodawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Administratorowi Materiałów niezbędnych do zamieszczenia Reklamy w Serwisie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Strony mogą uzgodnić inny termin przekazania Materiałów.
 • Materiały powinny spełniać uzgodnione z Administratorem warunki techniczne.
 • Niedostarczenie Materiałów w terminach, o których mowa powyżej, uprawnia Administratora do wykonania Reklamy, a także strony internetowej z własnych materiałów oraz Materiałów podanych przez Reklamodawcę do wiadomości publicznej, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy z tego tytułu. Niedostarczenie Materiałów, nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Emitowana przez Administratora Reklama i/lub strona internetowa może zostać zmieniona pod warunkiem dostarczenia przez Reklamodawcę Materiałów oraz zapłaty na rzecz Administratora dodatkowego wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej rzeczywistym nakładom poniesionym na ich wytworzenie.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści Materiałów przekazanych przez Reklamodawcę, które następnie zostały wykorzystane w Reklamie umieszczonej w Serwisie.
 • W przypadku ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw, Reklamodawca/Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń. Jeżeli w skutek czynności prawnych podjętych przez osoby trzecie zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciwko Administratorowi, Reklamodawca/Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wstąpić do postępowania sądowego pod rygorem obowiązku zwrotu Administratorowi wszelkich wydatków związanych z prowadzeniem postępowania sądowego, w tym kosztów sądowych, zastępstwa sądowego oraz obsługi prawnej. Obowiązek zwrotu wydatków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powstaje również, w przypadku negatywnego dla Administratora rozstrzygnięcia żądania naprawienia szkody. Obowiązek zwrotu wydatków powstaje w terminie 3 (trzy) dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu I lub II instancji. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatnościach, Administrator ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
 • Reklamodawca użyczając Administratorowi Materiały bierze na siebie odpowiedzialność, że przysługują mu do nich osobiste i majątkowe prawa autorskie.
 • Administratorowi przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do przygotowanych przez niego Reklam.
 • Zawarcie Umowy nie powoduje przeniesienia praw którejkolwiek ze stron lub osób trzecich do znaków towarowych, sloganów i nazw handlowych, praw autorskich, które istnieją bądź mogą zaistnieć w przyszłości. Skutków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wywołuje także wykonanie Umowy.
 • Administrator może umieścić Reklamę Reklamodawcy i/lub jej nośnik w postaci odrębnej strony internetowej w Serwisie w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.
 • Administrator zobowiązuje się do zamieszczenia Reklamy w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Termin utworzenia odrębnej strony internetowej zostanie ustalony indywidualne z Reklamodawcą, jednakże nie później niż w terminie 31 dni od dnia zawarcia Umowy.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zamieszczeniu Reklamy lub w utworzeniu strony internetowej spowodowanych opóźnieniem Reklamodawcy w przekazaniu Materiałów lub nieprawidłową ich treścią lub jakością.
 • Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, nie może jednak zagwarantować ich kompletności i poprawności.
 • W związku z powyższym Administrator nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji dostępnych w Serwisie.
 • Niedopuszczalne jest używanie dostępnych w Serwisie adresów e-mail do przesyłania korespondencji seryjnej, zawierającej szkodliwe bądź niepożądane pliki i programy.
 • Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie do własnego użytku. Kopiowanie i dystrybucja danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

§ 6. REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje lub żądania Reklamodawca zobowiązany jest zgłosić Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora lub drogą telefoniczną z tym zastrzeżeniem, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości spowodowane nieprecyzyjną treścią lub jakością Materiałów przekazanych przez Reklamodawcę.
 • Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji jest w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 • Administrator zastrzega, że zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług.

§ 7. PŁATNOŚCI

 • Reklamodawca zapłaci w terminie określonym w Umowie, na rzecz Administratora, na wskazany numer rachunku bankowego, bez uprzedniego wezwania, wynagrodzenie w wysokości wynikającej z Umowy, powiększone o należny podatek VAT.
 • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w terminie określonym w pkt 1, Administrator najpóźniej w terminie 14 dni od daty płatności uzgodnionej w Umowie prześle Reklamodawcy na wskazany przez niego adres pocztowy przypomnienie o płatności w formie faktury.
 • Dopuszcza się wysłanie faktury VAT pro forma za pośrednictwem drogi elektronicznej na konto mailowe lub łącza telefonicznego (nr faksu), w przypadku przekazania przez Reklamodawcę przy zawieraniu Umowy stosownych danych Administratorowi.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Reklamodawcę na rachunku Administratora, Administrator wystawi fakturę VAT na całość wpłaconej przez Reklamodawcę kwoty i niezwłocznie prześle ją Reklamodawcy.
 • W przypadku opóźnienia płatności wynagrodzenia, Reklamodawca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę od zaległej kwoty.
 • W przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności wynagrodzenia przekraczającej 21 dni Administrator podejmie czynności procesowe w celu dochodzenia należności wynikającej z tytułu zawarcia i realizacji Umowy. Reklamodawca jest zobowiązany do zwrotu Administratorowi kosztów podjętych działań windykacyjnych wraz z należnymi kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych, w tym kosztami zastępstwa procesowego.
 • Przed końcem okresu obowiązywania Umowy, do Reklamodawcy zostanie wysłane przypomnienie w postaci faktury proforma na adres pocztowy lub drogą elektroniczną z prośbą o opłacenie przedłużenia Usług na kolejny okres obowiązywania Umowy.
 • Reklamodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie danych, w tym osobowych, przekazanych Administratorowi  w celu dochodzenia należności związanych z zawartą Umową.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Użytkownik oraz Reklamodawca są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się z wprowadzonymi zmianami.
 • Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.poleconefirmy.pl i innych serwisach Administratora
 • Postanowienia lub ustalenia odmienne od zapisów Regulaminu są nieważne.
 • Administrator zastrzega sobie prawo rejestrowania rozmów i innych operacji Użytkowników i/lub Reklamodawców realizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 • Wszelkie zapytania Użytkowników oraz Reklamodawców dotyczące Serwisu powinny być kierowane pod adres: ul. Lipowa 88, 26-640 Skaryszew ; Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz Reklamodawców portalu www.poleconefirmy.pl oraz innych serwisów Administratora bez wyjątku.
  Zamieszczenie przez Użytkowników i/lub Reklamodawców w jakiejkolwiek części Serwisu swoich danych osobowych czy kontaktowych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, stanowi zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi przez Administratora.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników oraz Reklamodawców portalu www.poleconefirmy.pl bez wyjątku.
 • Zamieszczenie przez Użytkowników i/lub Reklamodawców w jakiejkolwiek części Serwisu swoich danych osobowych czy kontaktowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przechowywanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora.
 • Umowa i Regulamin podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z prawem polskim. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikłe nie z jego winy lub z siły wyższej.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu.
 • Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 • Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.poleconefirmy.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights © 2011 PoleconeFirmy.pl
Realizacja: Projektowanie logo i stron internetowych
Panel
Kontakt
kom: 698-233-141
kontakt tel.: 9.00-15.00
biuro@poleconefirmy.pl
Polecamy